Salgs- og leveringsbetingelser

Definition

Kunde: Den person eller virksomhed, som har indgået en aftale med i-Strategi
Virksomheden: Delta Startups ( CVR 39 20 10 46 )
Produkt: Enhver produkt- eller serviceydelse som Kunden aftager hos Virksomheden.

Anvendelsesområde

Medmindre andet skriftlig er aftalt forudgående mellem en Kunde og Virksomheden, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for ethvert arbejde udført af Virksomheden (herefter benævnt ”Virksomheden”) for en given Kunde (herefter benævnt ”Kunden”) i det følgende tillige samlet benævnt ”parterne”.

Ordrebekræftelse

Når kunden bekræfter et tilbud, bliver dette  bekræftet via mail eller mundtlig via telefon. Bekræftelsen kan være af såvel formel- som uformel karakter – fx et ”OK” fra Kunden via mail – og  “Tak for din ordre” i en besvarende mail fra Virksomheden.

Kundens eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsen skal foreligge skriftligt og være Virksomheden i hænde senest 5 dage efter indgåelse af aftalen.

Ændringer ved ordrebekræftelse og ekstraarbejde

Aftale om ændringer, af det i tilbudet aftalte arbejde, skal aftales skriftligt for at have gyldighed. Medmindre andet er aftalt udføres ekstraarbejde altid efter medgået tid i henhold til den til enhver tid gældende timepris. Kunden har ikke efter indgåelse af aftalen om ordren nogen ret til at annullere denne. Annullering eller ændring af ordre kan alene ske med samtykke fra Virksomheden, og kan gøres betinget af, at Kunden erstatter Virksomhedens tab og omkostninger ved annullering eller ændring af ordren.

Abonnementer

  1. Virksomheden sælger en række ydelser, som erhverves via et abonnement. Der kan være tale om software med en årlig licens, domænenavn, hosting (drift), serviceaftale og andre produkter med en periodisk betaling.
  2. Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement, når der er afsendt en faktura fra Virksomheden, hvor periodeangivelse er anført; fx pr. 1 år eller pr. kvartal pr. angivet dato.
  3.  Med mindre at andet er aftalt skal et abonnement opsiges 30 dage før udløbsdato.
  4. Et abonnement kan kun opsiges ved udløb af perioden – og refunderes ikke
  5. Fornyelse af et abonnement sker automatisk, hvis Kunden ikke skriftligt har opsagt abonnement rettidigt inden for opsigelsesperioden.
  6. Virksomheden er ikke ansvarlig for prisændringer hos underleverandører af abonnementer.

Priser

Alle priser angives i danske kroner eksl. moms, ekskl. fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt prisen for det tilbudte eller aftalte arbejde ændres som følge af ændringer i skatter, afgifter og lign. er Virksomheden berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser. Virksomhedens priser indeksreguleres en gang årligt. Er det aftalte arbejde omfattet af en af Virksomhedens benyttede prisliste, fastsættes prisen for det aftalte arbejde på grundlag af den prisliste, som er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Betaling

Honoraret for alle ydelser udført af Virksomheden fastsættes som et timehonorar på baggrund af medgået tid, medmindre der forudgående skriftligt er indgået aftale om et fast honorar som fx en rammeaftale. Den gældende timesats eller aftale om honorar fremgår af ordrebekræftelsen, dog med forbehold for årlig indeksregulering. Kunden skal betale for såvel forberedelsen af samt selve udførelsen af den bestilte og aftalte opgave. Kundens betaling skal falde senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med Virksomheden. Ved forsinket betaling beregnes morarente i overensstemmelse med Rentelovens almindelige regler pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen at regne. Kunden er ingensinde berettiget til at foretage modregning, hvis
modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Virksomhedens betalingsvilkår konstituerer væsentlig misligholdelse, der berettiger Virksomhedens til at standse alt igangværende arbejde uden varsel samt til at kræve ethvert tilgodehavende betalt straks – forfaldent og uforfaldent.

For hver rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om rykkergebyrer.

Udskydelse eller forsinkelser, der ikke skyldes i-Strategi, vil ikke ændre betalingsbetingelserne.

Betalingsrater

Virksomheden opdeler betalingen, således at Kunde ved accept af tilbuddet opkræves et starthonorar, hvorefter restbetalingen opkræves Kunden, når opgaven er fuldført fra Virksomhedens side. Aftaler, der omhandler programmering falder i tre rater: Første gang ved accept af tilbuddet, anden gang efter 30 dage – og sidste gang ved aflevering af opgaven/website er offentliggjort.

Såfremt Kunden får leveret en fast serviceaftale eller har tegnet et abonnement, opkræves betaling ved månedlige-, kvartalsrater eller årsrater forud, alt efter hvilken abonnementaftale Kunden har indgået med Virksomheden.

Levering

Levering af det aftalte arbejde sker i henhold til den skriftlige aftale.

Ophavsret

Ved levering af designede opgaver som fx webdesign, så gælder loven om ophavsret, hvorfor Virksomheden krediteres for arbejdet med fx denne footer-tekst: “Hosted af DeltaStatups.com”

Ansvarsfraskrivelse

Virksomheden yder ingen garanti for effekten og resultatet af det udførte arbejde. Kunden er ved bestillingen af arbejdet blevet gjort opmærksom på og har accepteret, at Virksomheden ikke yder nogen garanti for, at der opnås det ønskede resultatet ved det udførte arbejde.
Resultatet af det udførte arbejde herunder arbejde med online salgsoptimering, konverteringsoptimering og hjemmesideoptimering, websitedesign, serverhosting, tekstformulering og billeder afhænger af ukontrollable faktorer på internettet herunder, men ikke udtømmende, kan nævnes søgemaskinernes konstante ændringer af egne algoritmer og parametre, der kan medføre ændringer i en hjemmesides placering. Virksomheden tager således forbehold for disse ændringers påvirkning af det af Virksomhedens udførte arbejde og fraskriver sig således ansvaret for, at det ønskede resultat af udført arbejde, ikke opnås.

Kunden er forpligtet til at følge med i Kundens løbende udgifter til 3. part, som fx Google og Facebook, når Virksomheden udfører arbejder, der kræver automatiske trækninger på kreditkort.

Ved Kundens forandring af eller indgreb i det af Virksomhedens leverede arbejde uden dennes samtykke fratager Virksomheden sig for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Mangler og reklamation

Såfremt Kunden mener, at der er en mangel ved det af Virksomhedens udførte arbejde, skal Kunden reklamere straks over for Virksomheden efter manglen er eller burde være opdaget. Sker reklamation ikke straks, med angivelse af hvad manglen består i, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende over for Virksomheden. Eventuelle mangler skal gennemgås med Virksomheden, og afhjælpes snarest belejligt. Når der er sket afhjælpning af mangler, er arbejdet afsluttet og afleveret til Kunden.

Ansvarbegrænsning

Virksomheden såvel som Kundens erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. Virksomheden er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det leverede arbejde eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Virksomheden har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Virksomheden kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

GDPR

Virksomhedens privatlivspolitik er beskrevet her: persondatapolitik.
Spørgsmål kan stilles til Virksomhedens ejer: Justian Madensen på telefon 53 34 34 76 eller via info@deltastartups.com.

Force majeure

Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelse endsige mangler foranlediget af omstændigheder af usædvanlig karakter. Virksomheden er ligeledes ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra sådanne omstændigheder af usædvanlig karakter og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Virksomhedens kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, valutarestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel  (energiforsyning), væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, produktions- og leverings-vanskeligheder, indtræden af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører m.v.

Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige danske domstole i den retskreds, hvor Virksomheden har hjemsted under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret finder dog ikke anvendelse.