Handelsbetingelser for Hosting

Generelle betingelser

Enhver hosting-kunde hos Delta Startups er forpligtet til, at give Delta Startups besked ved ændringer i stamdata,
herunder e-mailadresse og telefonnummer, så Delta Startups til enhver tid har opdaterede oplysninger registreret for
kontakt.

Aftaleperiode og opsigelse

Abonnementet løber indtil kunden opsiger dette – i øvrigt gælder Delta Startups almindelige Salgs- og
leveringsbetingelser
.

Bemærk at fejlbestilte perioder ikke kan tilbagebetales.

Når ydelsen udløber, fremsender Delta Startups en faktura til kunden om forlængelse af en ny periode på 12
måneder.

Ved udløb kan data ikke længere tilgås af kunden. Ca. 2 uger efter periodens udløbsdato slettes produktet helt
sammen med tilhørende data. Hvorefter webhotellet vil blive betragtet som lukket.

Såfremt Delta Startups ønsker at opsige et abonnement, kan dette ske med 1 måneds skriftligt varsel overfor kunden.
I tilfælde af kundens misligholdelse af disse Salgs- og leveringsbetingelser har Delta Startups altid ret til med 3 dages
varsel at lukke webhotellet. I dette tilfælde vil Delta Startups fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med
henvisning til den betingelse, kunden har overtrådt.

Benyttelse af webhotel

Delta Startups webhoteller kan ikke fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som mp3, zip, jpg, avi og
lign., men fungerer som en fremvisningsplads for erhvervsdrivende og private.
Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med Delta Startups.

For webhoteller med PHP-adgang vil Delta Startups kontinuerligt vurdere funktionen af programmer/scripts/data,
som ville kunne belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Delta Startups til enhver tid gå
ind og midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende webhotel.
I den forbindelse bliver kunden adviseret om lukningen.

Hvis et produkt benyttes til udsendelse af enhver form for phishing, spam el. lign. forbeholder Delta Startups sig
retten til at lukke for adgangen til produktet uden varsel indtil problemet er løst. Dette gælder også selvom
ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug og ikke er direkte ansvarlig for det.

Ansvarsbegrænsning

Delta Startups tillader hosting af enhver form for information, der ikke strider imod dansk og international lovgivning.
Delta Startups er uden ansvar for enhver form for tab, som følge af indirekte skader eller følgeskader, herunder
tab af data eller deres reetablering, tab af avance og goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler,
uvedkommendes adgang, tekniske nedbrud, fejl i opsætning af hjemmesiden eller lignende følgeskader – i
forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Delta Startups måtte være underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Delta Startups kan bebrejdes
tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Yderligere er Delta Startups ikke ansvarlig for tab, grundet force majeure, herunder lovforskrifter og
myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyning, svigtende telekommunikation, røgskade,
eksplosion, brand, vandskade, hærværk, indbrud, enhver sabotage, terror, strejke, lockout, boykot eller blokade.
Dette gælder selvom Delta Startups er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Delta Startups ydelser/funktioner.

Serverdrift

Delta Startups tilstræber sig på, at alle systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet. Dog er Delta Startups berettiget til
at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold kræver en akut afbrydelse fx en genstart af
serveren.

Planlagte afbrydelser varsles så vidt muligt på forhånd.

Betalingsbetingelser

Alle ydelser hos Delta Startups er oplyst i DKK ekskl. moms og betales via kortbetaling ( Stripe ) eller om nødvendigt faktura – i øvrigt gælder Delta Startups almindelige Salgs- og leveringsbetingelser.

Værneting

Enhver tvist i anledning af aftalen skal afgøres efter dansk ret i den retskreds, hvor Delta Startups har hjemsted.